Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert.

Szanowni Państwo,

informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI  zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze względu na wpływające do Operatora konkursu istotne pytania od podmiotów zainteresowanych konkursem, które mają znaczący wpływ na zakres oraz treść ofert.

Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023 r.

Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić złożoną ofertę, w takim przypadku powinien wycofać pierwotnie złożoną ofertę i złożyć ją od nowa.  Informacja o wycofaniu powinna zawierać oświadczenie podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa. Oświadczenie o wycofaniu złożone musi być w wersji elektronicznej: w postaci skanu podpisanych dokumentów lub wersji elektronicznej dokumentu wraz z załącznikami podpisanej podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym na adres poczty mailowej biuro@wzajemniepotrzebni.pl.

W związku z przedłużeniu terminu składania ofert zmianie ulegnie regulamin naboru ofert o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej https://wzajemniepotrzebni.pl/.

Zapraszamy do składania ofert.

Pozostałe aktualności

Skip to content