Monitoring I ewaluacja

Działania ewaluacyjne w ramach zadania publicznego WZAJEMNIE POTRZEBNI

Celem głównym ewaluacji i monitoringu jest identyfikacja potrzeb, zasobów i barier realizatorów projektów ukierunkowanych na stworzenie efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych) w celu profesjonalnej realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych rezultatów.

 1. miesięcznego monitoringu projektów
 2. spotkań Komitetu Sterującego
 3. bieżącej ewaluacji projektów
 1. Miesięczne monitorowanie postępów realizacji zadania na wzorze dostarczonym przez Operatora konkursu – miesięczny raport z realizacji projektu (zawierać będzie zrealizowane działania, napotkane trudności i sposoby ich rozwiązania oraz plany na kolejny miesiąc) w czterech obszarach realizacji zadania tj. działania w zakresie mieszkalnictwa, działania w zakresie rynku pracy, edukacji i pozostałych usług społecznych;
  Prowadzenie miesięcznego monitoringu postępu w projektach ma służyć przede wszystkim wczesnej identyfikacji ryzyk i przeciwdziałaniu im, nadzorowi nad prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych i wsparcia realizatorów projektów w wykonaniu zadań i osiąganiu wskaźników projektów
 2. Spotkania Komitetu Sterującego maja dwojakie zadanie – z jednej strony są uzupełnieniem i dopełnieniem miesięcznego monitoringu realizacji projektów, a z drugiej strony mają wyposażyć Realizatorów projektów w nowe kompetencje i wyzwolić moc sprawczą do budowania długotrwałych partnerstw dwu- i wielosektorowych na rzecz odbiorców projektów. Spotkania Komitetu Sterującego będą odbywały się co 2 miesiące.
 3. Ewaluacja projektów, której celem jest identyfikacja potrzeb, zasobów i barier realizatorów projektów ukierunkowanych na stworzenie efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych) w celu profesjonalnej realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Zostaną przeprowadzone badania czterech grup społecznych:

 1. Przedstawiciele organizacji działających w obszarze włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
 2. Rodziny – obywatele Ukrainy przebywający w Polsce.
 3. Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, działających w obszarze włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
 4. Przedstawiciele społeczności lokalnej, w której podejmowane są działania na rzecz włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Działania realizowane podczas diagnozy wykorzystają badania ankietowe w okresie czerwiec – lipiec 2023 r. Drugi etap badań ankietowych oraz metodą FGI i CATI zostanie zrealizowany w okresie listopad – grudzień 2023 r. Badanie ewaluacyjne realizowane są na zakończenie projektu WZAJEMNIE POTRZEBNI, z wykorzystaniem ankiet (te same i podobne pytania co w przeprowadzonej diagnozie) oraz metodą FGI i CATI, których celem będzie ewaluacja projektu oraz ocena efektywności podjętych działań w obszarze integracji społecznej i międzykulturowej.

Skip to content