O zadaniu publicznym

WZAJEMNIE POTRZEBNI – zadanie publiczne zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, jako odpowiedź na szczególnie trudną sytuację spowodowaną masowym napływem do Polski obywateli Ukrainy dotkniętych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej. Zadanie publiczne ma na celu zmniejszanie skutków kryzysu społecznego i mieszkaniowego.  

Obecne uwarunkowania wymagają także objęcia niezbędnymi działaniami również obywateli Polski, w szczególności osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej.

Działania te muszą mieć również na celu wzmacnianie integracji społecznej oraz międzykulturowej, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych 
w  szczególności przyjmujących obywateli Ukrainy. Jednocześnie dynamika trwającego za wschodnią granicą konfliktu zbrojnego niesie zagrożenia związane z nagłymi nasileniami napływu obywateli Ukrainy
i pogłębieniem sytuacji kryzysowej w kraju. 

Zadanie publiczne polega przede wszystkim na działaniach zmierzających do stworzenia efektywnego systemu średnio i długoterminowej pomocy i włączenia społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (między innymi w zakresie zaspokojenia potrzeb w obszarze mieszkań, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych).

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony otwarty konkurs ofert, na podstawie którego Operator konkursu wybierze co najmniej 3 realizatorów projektu. Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi                  18 000 000,00 zł, w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty.          W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł. Zadaniem realizatorów jest wdrożenie pilotażowego modelu wsparcia określonego w projekcie, w szczególności poprzez:

 1. objęcie zakresem działań łącznie co najmniej 3 obszarów Polski tj. każdy z obszarów objętych przez realizatora projektu będzie składał się z co najmniej 1 gminy wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, lub gminy miejskiej do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków;
 2. objęcie wsparciem co najmniej 100 gospodarstw domowych (łącznie przez wszystkich realizatorów projektu)
  – w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych. Za osiągnięcie przez realizatorów projektu łącznych rezultatów oferty odpowiada Operator konkursu;
 3. objęcie wsparciem eksperckim Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa dofinansowania przez Operatora konkursu z zakresu mieszkalnictwa oraz zaangażowanie specjalistów ds. integracji, którzy na podstawie potrzeb
  i zasobów rodziny dobiorą odpowiednie „skrojone na miarę jej potrzeb i możliwości” wsparcie w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych;
 4. doprowadzenie, wspólnie z władzami gminy oraz realizatorami projektu do utworzenia łącznie co najmniej 3 Społecznych Agencji Najmu, które zapewnią trwałość realizowanych działań w projekcie;
 5. skoordynowanie procesów remontowych i adaptacyjnych, oraz procesów wydzierżawiania lokali z rynku prywatnego na terenie wybranych gmin, którego efektem będzie pozyskanie zasobu lokalowego do celów mieszkalnych;
 6. zapewnienie systemu wsparcia Oferentowi, z którymi zostanie podpisana umowa dofinansowania przy realizacji projektu, w zakresie doradztwa, coachingu, szkoleń, spotkań indywidualnych, organizowanych zarówno w  formie stacjonarnej jak i zdalnej, dobranych do potrzeb Oferenta, zdiagnozowanych niezwłoczne po podpisaniu umowy dofinansowania.

Wsparcie będzie dotyczyło przede wszystkim specjalistów ds. integracji,  którzy zostaną objęci przygotowaniem szkoleniowo-doradczym eksperta ds. mieszkalnictwa, edukacji, rynku pracy i usług społecznych.

W ramach konkursu planowane jest dofinansowanie Ofert, które łącznie obejmą:

 • zakresem działań co najmniej 3 gminy wiejskie, lub miejsko-wiejskie, lub gminy miejskie do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków;
 • wsparciem co najmniej 100 gospodarstw domowych;
 • adaptacją lub remontem do 90 lokali oraz pozyskaniem z rynku prywatnego co najmniej 10 lokali niewymagających remontu;
 • doprowadzeniem, wspólnie z władzami gminy do utworzenia co najmniej 3 Społecznych Agencji Najmu;

Wymienione rezultaty odnoszą się do łącznych założeń konkursu i nie muszą być spełnione przez Oferenta.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

 

Skip to content