KONKURS

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert realizowany w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio-                  i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in.w zakresie zaspokajania potrzeb      w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Termin naboru ofert: do dnia 28 marca 2023 r.

 

 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy.

Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, pod warunkiem, że każda z nich będzie dotyczyła innej lokalizacji.

Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł., w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł.

W konkursie ofert przewiduje się możliwość dofinansowania zadania publicznego trwającego i realizowanego w terminie od 1 marca 2023 r.
do 10 grudnia 2023 r.

Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach i jest tożsamy z okresem ponoszenia kwalifikowanych wydatków związanych z realizacją zadań. Wydatki w ramach dofinansowanego zadania publicznego poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu będą wydatkami kwalifikowalnymi zgodnie z terminem realizacji zadania. Jednocześnie, rozpoczęcie realizacji zadania przed rozstrzygnięciem konkursu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Wniesienie wkładu własnego nie podlega ocenie merytorycznej.

Środki z dotacji uzyskanej w ramach zadania publicznego, nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów i zadań publicznych.

Konkurs zakłada dofinansowanie realizacji zadań w minimum 3 obszarach Polski.

Oferent, w ramach realizacji zadania publicznego, zaplanuje realizację zadań na obszarze obejmującym co najmniej 1 gminę wiejską, lub miejsko-wiejską, lub gminę miejską do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków – poprzez organizacje pozarządowe, o której mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłonione w otwartym konkursie ofert na podstawie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  • obywatele Ukrainy dotknięci w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej;
  • repatrianci i obywatele RP pochodzący z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza mieszkaniowym).

Uczestnicy będą rekrutowani ze szczególnym uwzględnieniem punktów zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Polski (przy ewentualnej współpracy z IOM Polska), a także innych zastępczych miejsc pobytu (np. ośrodki interwencji kryzysowej dla samotnych matek z dziećmi, rodziny goszczące je dotychczas w Polsce, itp.).

  • w zakresie mieszkalnictwa
  • w zakresie rynku pracy
  • w zakresie edukacji
  • w zakresie usług społecznych

Informujemy, że w dniu 23.03.2023 r. uległy zmianie zapisy Regulaminu konkursu WZAJEMNIE POTRZEBNI w punkcie PKT XII . 1, XII. 2, XIII . 1 ZAWARCIE UMOWY.

Oferent ma obowiązek złożenia oferty w wersji elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami lub wersji elektronicznej dokumentu wraz z załącznikami podpisanej podpisem kwalifikowalnym na adres poczty mailowej biuro@wzajemniepotrzebni.pl w terminie podanym w ogłoszeniu konkursu tj. do dnia 28.03.2023 r.

Złożone dokumenty muszą być tożsame z dokumentami złożonymi lub wysłanymi w oryginale na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin

 

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.03.2023 r.  ze  względu na wpływające do Operatora konkursu istotne pytania od podmiotów zainteresowanych konkursem, które mają znaczący wpływ na zakres oraz treść ofert.

WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU Z DNIA 23.03.2023 

REGULAMIN KONKURSU 23.03.2023

REGULAMIN KONKURSU 13.03.2023 – wersja archiwalna

REGULAMIN KONKURSU 23.02.2023 – wersja archiwalna

 

Załącznik 1 do regulaminu konkursu. Wzór oferty na realizacje zadania

Załącznik 2 do regulaminu konkursu. Karta oceny formalnej

Załącznik 3 do regulaminu konkursu. Karta oceny merytoryczne

Wzór Umowy o dofinansowania – Wzajemnie potrzebni

Załącznik 2 do umowy o dofinansowania. Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Załącznik. 4 do umowy o dofinansowanie. Oświadczenie Realizatora projektu o dostępności

List rekomendacyjny 

 

LISTA OFERT PO OCENIE FORMALNEJ 05.04.2023 r.


 

Skip to content