Ocena formalna ofert złożonych w konkursie zakończona!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa.

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach konkursu złożono 17 ofert. Kryteriów formalnych nie spełniło 6 ofert. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Oferentowi przysługuje możliwość złożenia odwołania do Operatora konkursu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

LISTA OFERT PO OCENIE FORMALNEJ 05.04.2023 r.

Pozostałe aktualności

Skip to content