PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie.

1. Kto może wziąć udział w konkursie?

Ad. 1  Do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe (o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu oraz zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy).

2. Jakim zakresem działań zostaje objęty co najmniej jeden Oferent?

Ad.2  Każda z ofert złożona w ramach konkursu obejmie zakresem działań co najmniej 1 gminę wiejską, lub miejsko-wiejską, lub gminę miejską do 120 tys. mieszkańców lub ich związków.

Konkurs zakłada dofinansowanie realizacji zadań w minimum 3 lokalizacjach Polski, co dotyczy łącznego minimalnego efektu konkursu dla wszystkich Oferentów.

3. Ile ofert może złożyć jeden oferent ?

Ad. 3  Jeden Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, pod warunkiem, że każda z nich będzie dotyczyła innej lokalizacji.

4. Co w przypadku Organizacji pozarządowej, która nie ma w swoim statucie zawartych zapisów o działaniach w ramach mieszkalnictwa?  

Ad. 4 O finansowanie zdania publicznego może ubiegać się organizacja, która w swojej działalności statutowej obejmuje zadania w zakresie działań wykazanych w składanej Ofercie, w tym tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Jeżeli Oferent dokonuje zmiany Statutu NGO, która oczekuje na decyzję KRS to Operator konkursu wymaga od Oferenta aby dołączył do oferty: kopię uchwały oraz kopię wniosku złożonego do KRS.

5. Czy przystępując do konkursu należy zaplanować działania we wszystkich wymienionych zakresach w ramach realizacji zadania publicznego tj: w  zakresie mieszkalnictwa, rynku pracy,  edukacji oraz zakresie innych usług społecznych (np. usługi: opieki zdrowotnej, asystenta międzykulturowego, wspierające samodzielne zamieszkiwanie osób zależnych
i niesamodzielnych, specjalisty ds. integracji)? Czy jest możliwość wybrania tylko jednego
z zakresów ?

Ad. 5  Oferent, w ramach realizacji zadania publicznego, zaplanuje działania w zakresie mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i usług społecznych. Oferent zaplanuje, działania w każdym zakresie, ale zestaw usług oferowanych poszczególnym uczestnikom wynikać musi z diagnozy indywidualnych potrzeb. Katalog działań wskazanych w Regulaminie nie jest katalogiem zamkniętym i stanowi wykaz działań priorytetowych. Oferent jest zobowiązany uwzględnić każdy z obszarów, jednak nie musi uwzględniać enumeratywnie wszystkich działań wskazanych w ramach poszczególnych obszarów.

6. Ile lokali musi wskazać oferent w ramach realizacji zadania?

Ad.6 Oferent w ramach zadania wskaże minimum 25 lokali pozyskanych na potrzeby SAN, w tym minimum 3 lokale / mieszkania pozyskane przez Oferenta z rynku prywatnego.

7. Co musi zawierać każda z ofert złożona w ramach konkursu?

Ad. 7  Każda z ofert złożona w ramach konkursu musi zawierać:

1. utworzenie co najmniej 1 Społecznej Agencji Najmu (obejmującej działania w zakresie mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i usług społecznych

2. podsumowanie przeprowadzonego rozeznania na lokalnym rynku nieruchomości potwierdzającego możliwość pozyskania w dzierżawę wieloletnią min. 25 lokali (weryfikowane na podstawie listy adresowej lokali, oraz ew. oświadczeń instytucjonalnych właścicieli lokali o zamiarze wydzierżawienia lokalu na potrzeby SAN na okres min. 5 lat po otrzymaniu dofinansowania przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach konkursu) na etapie składania oferty, Oferent dołącza listę adresową zidentyfikowanych lokali, wraz z ewentualnymi oświadczeniami właścicieli tychże lokali o zamiarze wydzierżawienia lokalu na potrzeby SAN na okres min. 5 lat po otrzymaniu dofinansowania przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach konkursu;

3. usługi minimum jednego specjalisty ds. integracji.

8. Jak wygląda rejonizacja obszarów ? Czy miejsce siedziby Oferenta musi być miejscem realizacji Społecznych Agencji Najmu. Czy jest dowolność w wyborze miejsca bądź kilku miejsc na obszarze całej Polski ? 

Ad. 8  Konkurs zakłada dofinansowanie realizacji zadań na obszarze Polski i nie został zawężony rejonizacją. Wskazany w Ofercie obszar powinien obejmować zasięgiem zadań co najmniej 1 gminę wiejską, lub miejsko-wiejską, lub gminę miejską do 120 tys. mieszkańców.

Obszar wykazany w Ofercie powinien być  zgodny ze Statutem organizacji, a miejsce siedziby Oferenta nie musi być miejscem realizacji SAN. W związku z tym, jeżeli organizacja działa na obszarze całej Polski lub na obszarze objętym Ofertą to jest to właściwe.

9. Czy Oferent w ramach realizacji zadania w zakresie rynku pracy może świadczyć doradztwo zawodowe w porozumieniu z  Powiatowymi Urzędami Pracy?

Ad. 9 Nie ma przeciwskazań, żeby usługi na rzecz mieszkańców świadczone były w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Oferta oceniana jest pod kątem Adekwatności w odniesieniu do celu i zakresu zadania publicznego oraz zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta. Prosimy także zwrócić uwagę na wymóg regulaminu konkursu, aby oferent przedstawił porozumienie/list intencyjny itp. m. in. z PUP już na etapie składania oferty

10. Jakie obowiązki ma Gmina względem Społecznej Agencji Najmu?

Ad.10   Gmina powołuje Społeczną Agencję Najmu na podstawie ustawy z dn. 28 maja 2021 r.o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. SPOŁECZNA AGENCJA NAJMU może działać w formie:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
 • fundacji;
 • stowarzyszenia;
 • spółdzielni socjalnej.

GMINA odgrywa istotną rolę:

 • to gmina decyduje czy utworzy / powoła (Uchwała Rady Gminy) na swoim terenie SAN i doprecyzuje kryteria kwalifikujące do najmu z SAN;
 • gmina, na terenie której utworzony będzie SAN, ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały o SAN z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
  3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego (zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 Ustawy
  o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie).
 • następnie zawiera umowę o współpracy z SAN i go współfinansuje (ustalone w umowie o współpracy zadania, występowanie w imieniu gminy o dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat BGK);
 • ma obowiązki sprawozdawcze;
 • umowa zawierana jest na okres 5 lat.

11. Kto ustala kryteria przyjmowania klientów do Społecznych Agencji Najmu?

Ad.11 Gmina określa kryteria przyjmowania klientów do SAN, wskazuje lokatorów, ustala zasady ubiegania się o najem od SAN oraz określa sposób weryfikacji spełniania kryteriów. SAN to nowe
i elastyczne rozwiązanie dla różnych grup odbiorców.

12. Czy Społeczną Agencją Najmu może być spółka gminna z udziałem 100% Gminy spółka z o.o ?

Ad.12 Spółka gminna z udziałem 100% Gminy spółka z o.o. zgodnie z ustawą (USTAWA z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw) może być SAN, ale nie może być Oferentem w ramach pilotażu Wzajemne Potrzebni

Podmiotami UPRAWNIONYMI do składania ofert w konkursie są zgodnie z regulaminem:

„O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy.”

13. Czy w ramach w/w zadania można wyremontować mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy, które są zamieszkałe przez najemców?

Ad.13 W tym przypadku niezmiernie ważne jest ustalenie czy najemca spełnia kryteria do najmu w SAN (i czy gmina skieruje najemcę do najmu lokalu z zasobu SAN) oraz szczegółowe uzasadnienie konieczności remontu mieszkań oraz zapewnienie lokatorom miejsca zamieszkania. Dodatkowo należy pamiętać, że mieszkania wydzierżawione do SAN nie będą wchodzić w zasób mieszkaniowy Gminy.

14. Jaki wpis musi posiadać Stowarzyszenie w KRS aby mogło być realizatorem tego zadania?

Ad.14 Zgodnie z ustawą (USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 1a) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; oraz zadania związane z grupą docelową i pozostałymi usługami w zakresie rynku pracy, edukacji i usług społecznych świadczonych przez SAN np.:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

– działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

15. Czy SAN może zatrudnić podwykonawcę  – np.: spółkę gminną do administrowania lokalami w ramach tego projektu?

Ad.15 Oferent w ramach oferty na zadanie publiczne ma możliwość opisać sprawy dotyczące podwykonawstwa, czyli wykonania zadania publicznego przez firmę lub organizację inną niż ta, która otrzymała dofinansowanie i podpisuje umowę. Przeniesienie wykonania zadań na inny podmiot może rodzić uzasadnione wątpliwości. Czy organizacja, która otrzymała dofinansowanie na realizację zadania, w rzeczywistości realizuje zadania czy jedynie pośredniczy w przekazaniu środków komuś innemu i czy powinna w ogóle takie dofinansowanie otrzymać.

16. Czy WZAJEMNIE POTRZEBNI  to projekt tylko mający na celu przystosowanie mieszkaniowe ? rezultatem jest baza mieszkaniowa ?

Ad.16 Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Zadania pilotażu mają prowadzić do stworzenia systemu kompleksowego zaspokajania potrzeb w oparciu o pozyskaną „bazę mieszkaniową”, ale – co równie ważne – działania w obszarze aktywizacji zawodowej, włączenia w system edukacji oraz dostępu do innych usług społecznych. Działania te będą też służyć wzmacnianiu integracji społecznej oraz międzykulturowej, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych – w szczególności tych przyjmujących obywateli Ukrainy.

Oferent, w ramach realizacji zadania publicznego, zaplanuje działania w zakresie: mieszkalnictwa,  rynku pracy,  edukacji oraz usług społecznych. Oferent zaplanuje, działania w każdym zakresie ale zestaw usług oferowany poszczególnym uczestnikom wynikać musi z indywidualnych potrzeb.

17. Czy projekt oparty na edukacji – język polski dla 2 grup zaawansowania w tym jeden certyfikowany B1 do karty stałego pobytu  oraz doradztwo zawodowe w porozumieniu z  PUP – MAJA SZANSE I MOGĄ BYĆ SKŁADANE ?

Ad.17 Oferent, w ramach realizacji zadania publicznego, zaplanuje działania w zakresie: mieszkalnictwa,  rynku pracy,  edukacji oraz usług społecznych. Oferent zaplanuje, działania w każdym zakresie ale zestaw usług oferowany poszczególnym uczestnikom wynikać musi z indywidualnych potrzeb. Zajęcia z języka polskiego są kosztem kwalifikowalnym i często bardzo potrzebnym w procesie integracji. Jednocześnie nie ma przeciwskazań, żeby usługi na rzecz mieszkańców świadczone były w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Oferta oceniana jest pod kątem Adekwatności w odniesieniu do celu i zakresu zadania publicznego oraz zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta.

18. Mam pytanie odnośnie udziału w konkursie wzajemnie potrzebni jesteśmy gminą miejsko – wiejsko, rozumiem że nie ma żadnych ku temu przeszkód żeby brać udział w konkursie? Czy wobec powyższego konieczne będzie zawarcie jakiegoś stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego ?

Ad.18 Oferent, w ramach realizacji zadania publicznego, zaplanuje realizację zadań na obszarze obejmującym co najmniej 1 gminę wiejską, lub miejsko-wiejską, lub gminę miejską do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków.  W związku z czym obszar gminy miejsko wiejskiej spełniającej powyższy wymóg jest wystarczającym terytorium objętym zadaniem publicznym. Informuję jednocześnie, że podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy.

19. Bardzo proszę o doprecyzowanie informacji. W ogłoszeniu o konkursie jest informacja, że w ramach konkursu zadaniem realizatorów jest: objęcia zakresem działań łącznie co najmniej 3 obszarów Polski tj. każdy z obszarów objętych przez realizatora projektu będzie składał się z co najmniej 1 gminy wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, lub gminy miejskiej do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków. Czy ten zapis należy traktować łącznie (dla wszystkich podmiotów) czy każdy z Wnioskodawców ma taki obowiązek? Jeśli tak, to czy nie jest to rozbieżne z zapisem, że wnioskodawca składa max. 2 wnioski pod warunkiem, że są w różnych lokalizacjach. Proszę o wyjaśnienie.

Ad.19 Oferent, w ramach realizacji zadania publicznego, zaplanuje realizację zadań na obszarze obejmującym co najmniej 1 gminę wiejską, lub miejsko-wiejską, lub gminę miejską do 120 tys. mieszkańców, lub ich związków. Konkurs zakłada dofinansowanie realizacji zadań w minimum 3 obszarach Polski, co dotyczy łącznego minimalnego efektu konkursu dla wszystkich Oferentów.

20. W ramach uzgodnień z gminą, na terenie której działamy okazuje się, że planowane jest nam wydzierżawienie części nieruchomości, w skład której obecnie wchodzi 44 lokali (ale bardzo małych, ok. 15 m2, były wykorzystywane dotychczas jako pokoje hotelowe). W ramach projektu planujemy połączenie tych 44 lokali w 22 mieszkania, które będą posiadały swój węzeł sanitarny, tj. łazienkę oraz kuchnię. 

Czy w ramach projektu możemy policzyć dotację na 1 lokal, jako ok. 100.000 zł x 44 lokale przekazane przez gminę? Chciałabym nadmienić, że te lokale są w bardzo złym stanie i w ramach projektu będziemy je adaptować na funkcję mieszkalną (czyli adaptacja, a nie remont). 

Ad.20 Koszt finansowania z dotacji adaptacji/remontu i wyposażenia 1 lokalu może wynieść średnio 100 000zł, przy czy lokal rozumiemy mieszkanie oddane do najmu dla uczestników projektu. W opisanym przypadku oznacza to 22 lokale. Uwzględniając zakres planowanych prac proszę przewidzieć, że adaptacja lokali nie może trwać dłużej niż 3 miesiące i powinna zakończyć się najpóźniej 31.07.2023

21. W regulaminie konkursu jest mowa o na stronie 8 o: f) utworzenie rezerwy na dodatkowe dofinansowanie płatności od najemcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Czy ta rezerwa może funkcjonować już po zakończeniu projektu tj. po 10.12.2023 r., a w ramach projektu wykażemy że została utworzona zgodnie z przedstawionymi w regulaminie założeniami?

Ad.21 Nie ma możliwości przeznaczenia środków na realizację zadań po zakończeniu projektu.  Okres realizacji zadania musi mieścić się w określonych terminach -od 1 marca 2023 r. do 10 grudnia 2023 r. Okres realizacji zadania jest tożsamy z okresem kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją zadań, przy czym termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia zawarcia umowy  do 10 grudnia 2023 r.

22. Nasza fundacja w aktualnym KRS ma wpisany cel działania organizacji:  NIESIENIE POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BĘDĄCYCH OFIARAMI PRZEMOCY, PRZESTĘPSTW ORAZ OSÓB STARSZYCH. Czy takie zapisy są wystarczające w Państwa konkursie

Ad.22 Statut organizacji powinien mieć zapisy zgodnie z ustawą (USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, w zakresie: 1aa) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;

oraz zadania związane z grupą docelową i pozostałymi usługami w zakresie rynku pracy, edukacji i usług społecznych świadczonych przez SAN np.

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
– działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Jeżeli Oferent dokonuje zmiany Statutu NGO, która oczekuje na decyzję KRS to Operator konkursu wymaga od Oferenta aby dołączył do oferty: kopię uchwały oraz kopię wniosku złożonego do KRS.

23. Proszę o informację czy w przypadku otrzymania dotacji i realizacji tego projektu – chodzi o remonty i adaptację mieszkań – potrzebne jest zamówienie publiczne czy wystarczy zapytanie ofertowe czy jeszcze jakaś inna forma?

Ad.23 Organizacje pozarządowe nie mają obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 2 grudnia 2009 r. zwolniła  podmioty prywatne, określone w ustawie jako „inne podmioty”, w tym organizacje pozarządowe ze stosowania przepisów ustawy.

Wydatkowanie środków publicznych nie pozostanie jednak bez żadnej kontroli, w związku z tym Oferent powinien wprowadzić (posiadać i realizować) własne procedury wyboru wykonawców oraz ustalenia cen rynkowych w zakresie wydatkowania środków, zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

24. Czy powiat, gmina na etapie pisania wniosku mogą udostępnić na potrzeby SAN mieszkania, które są w ich zasobach gminnych (mieszkania komunalne) czy też powiatowych?

Ad.24 Możliwe jest wydzierżawienie na potrzeby SAN mieszkań znajdujących się w zasobach gminnych czy też powiatowych. W tym, przypadku niezmiernie ważne jest uzasadnienie w Ofercie oraz świadomość, że mieszkania wydzierżawione do SAN nie będą wchodzić w zasób mieszkaniowy Gminy.

25. Koszty administracyjne max do 10 procent kosztów – rozumiem ze możemy te koszty mieć na niższym poziomie a resztę przeznaczyć na koszty realizacji innych zadań np. mieszkaniowych edukacyjnych społecznych i rynku pracy?

Ad.25 Oferent ma możliwość wnioskować o finansowanie kosztów administracyjnych do maksymalnych poziomów określonych w Regulaminie. Oznacza to, że Oferent ma możliwość sfinansowania tych kosztów na niższym poziomie. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł.

26. W punkcie finansowanie czynszu najmu i opłat niezależnych od właściciela (tzw. opłat eksploatacyjnych) w okresie pierwszych 5 miesięcy wynajmu – maksymalna kwota dofinansowania czynszu za najem lokalu wyniesie 100% wartości czynszu w pierwszych trzech miesiącach i 50% wartości czynszu w kolejnych dwóch miesiącach na osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub rodzinę. Na czas remontu i adaptacji właściciel lokalu może zaniechać pobierania czynszu dzierżawnego, aż do czasu zasiedlenia lokalu. Czy jeżeli planujemy realizację projektu 01.03. do 10.12.2023 r. i osoby będą się zasiedlić już od 01.08.2023 r. to w okresie od sierpnia do grudnia możemy zabezpieczyć te koszty i opłacić je  za nich?

Ad. 26 Tak, Oferent ma możliwość zaplanowania dofinansowania kosztów czynszu od 01.08.2023 na okres do 5 miesięcy (do 10.12.2023 r.)

27. Projekt zakłada kosztorys w kwotach netto. Czy Oferent może ubiegać się o odliczenie bądź o zwrot poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT.

Ad. 27 Jeżeli Oferent nie ma prawnej możliwości odliczenia lub ubiegania się o zwrot poniesionego podatku VAT może wnioskować o finansowanie kwot brutto w ramach budżetu oferty.

28. Jakie korzyści będzie miał Właściciel w ramach SAN ?

Ad. 28  Zalety dla Właściciela to: gwarancja stabilnego wynajmu; długoterminowa umowa dzierżawy lokalu zawierana na czas oznaczony (do 5 lat) pomiędzy właścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego a SAN, z możliwością przedłużenia; gwarancja zapłaty czynszu – stałe wpływy oraz brak ryzyka zaległości czynszowych i brak okresów bez opłat nawet gdy najemcy się zmieniają; brak konieczności zarządzania najem; zwolnienie podatkowe dochodów z dzierżawy lokalu na rzecz SAN; możliwość zobowiązania SAN do przeprowadzania remontów dzierżawionego lokalu lub budynku mieszkalnego; gwarancja zwrotu mieszkania w niepogorszonym stanie; pomoc w uzyskaniu środków na remont oraz wsparcie w organizowaniu prac remontowych.

29. Jakie korzyści będzie miał Lokator w ramach SAN ?

Ad. 29  Zalety dla Lokatora to: gwarancja stabilnego najmu; czynsz niższy niż rynkowy, możliwość negocjacji rozłożenia kaucji na raty; możliwość ubiegania się o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat BGK- na zasadach programu „Mieszkanie na start”; szansa na dostępne cenowo mieszkanieo umiarkowanym standardzie przy jednoczesnymwsparciu specjalistów (wsparcie interwencyjne,informacyjno-doradcze, a także w sprawachurzędowych związanych z uzyskiwaniem pomocyfinansowej);w zależności od kryteriów określonych przez gminę:możliwość znalezienia mieszkania dla osób, któremają kłopoty z wynajęciem mieszkań na rynkuprywatnym min. cudzoziemcy, w tym uchodźcywojenni;w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy SANwypowiada umowę najmu z zachowaniem conajmniej trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia;inspekcja stanu mieszkania;pomoc w drobnych naprawach oraz w urządzeniumieszkania, jeżeli nie ma w nim mebli.

30. Czy wsparcie jednego gospodarstwa domowego na cele mieszkalnictwa w kwocie 100 000,00 zł obejmuje działania adaptacyjno-remontowe?

Ad. 30  Regulamin wskazuje działania adaptacyjno – remontowe. Przewidujemy, że Oferent przeznaczy średnio 100 000,00 zł na remont/adaptację i wyposażenie lokalu pozostającego w zasobie SAN (a w perspektywie wielu lat działalności SAN może służyć wielu gospodarstwom domowym). Koszt remontu zależy od stanu lokalu; jeden będzie wymagał wkładu w kwocie np.: 70 000,000 zł, natomiast kolejny np.: 120 000,00 zł.

31. Kto ubezpiecza lokale/budynki w ramach realizacji zadania publicznego?

Ad. 31  W ramach realizacji zadaniaSpołeczna Agencja Najmu ubezpiecza lokale/budynki i jest to koszt kwalifikowalny. SAN po ukończonym pilotażu (poza kwotą wydatkowaną w ramach projektu), dążąc do pracy z najemcami na zasadzie uzyskiwania coraz większej samodzielności może oczekiwać, że samo ubezpieczenie lokalu będzie zwracane przez lokatorów w ramach opłaty czynszu.

32. W jakim trybie Gmina zleca zadania organizacjom pozarządowym w ramach utworzenia SAN?

Ad. 32 Zgodnie z przepisami „ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego” gmina zleca zadania NGO w trybie określonym w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535). Jednak prosimy pamiętać, iż do działania SAN na swoim terenie gmina musi przewidzieć budżet na kolejne lata funkcjonowania SAN. Pierwsze wydatki mogą być pokryte z zadania publicznego w ramach pilotażu, ale okres współpracy JST przy zadaniach SAN – to 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5-letni okres.

33. Czy wniosek może złożyć tylko NGO czy również spółka gminna?

Ad. 33 Ze względu na naturę finansowania zabezpieczonego na pilotaż, jako oferent w konkursie  może aplikować tylko NGO wskazane w przepisach dotyczących SAN w rozdziale 3A ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Poza działaniami konkursu „Wzajemnie potrzebni” katalog podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji SAN jest szerszy.

34. Jaki jest wymagany wkład własny?

Ad. 34  Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane oraz nie podlega ocenie merytorycznej. Środki z dotacji uzyskanej w ramach zadania publicznego, nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów i zadań publicznych.

35. Czy Operator konkursu narzuca oraz udostępnia wzory oświadczeń?

Ad. 35 Operator konkursu nie narzuca formy i wzoru oświadczeń, które Oferent dołącza do składanej oferty.

36. Adaptacja i remont to znaczne kwoty w związku z tym pod analizę wchodzą przepisy o pomocy publicznej?

Ad. 36 Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, definiującej działania SAN zgodnie z art. 22i ustawy wparcie działalności SAN stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

37. W minimalnych założeniach konkursu mamy liczbę lokali pozyskanych z rynku oferty najmu prywatnego – czy to tylko od osób fizycznych czy we wskaźniku ujmujemy wszystkie nieruchomości z „rąk niepublicznych” w tym od przedsiębiorców?

Ad. 37 Lokale pozyskane z rynku prywatnego mogą być pozyskane od osób fizycznych lub osób prawnych.

38. Organizacja będzie miała przekazany w 50 letnią dzierżawę budynek. Czy posiadaną nieruchomość może udostępnić na potrzeby prowadzenia SAN? Jakie formalności musiałaby spełniać?

Ad. 38 W przypadku wyłonienia przez gminę przedmiotowej organizacji jako SAN – stosuje się przepisy o SAN odpowiednio. Do prowadzenia SAN organizacja musi mieć w statucie odpowiednie zapisy definiujące działalność jako SAN w ramach działalności statutowej.

39. Adaptacja lokali powinna zakończyć się najpóźniej 31.07.2023. Co w przypadku opóźnień, które prawdopodobnie wystąpią podczas realizacji zadania?

Ad. 39 Zgodnie z założeniami pilotażu zakończenie prac remontowych i przygotowanie lokali do zamieszkania musi zakończyć się do 31.07.2023. W przypadku wystąpienia uzasadnionych opóźnień prac w niektórych lokalach, wymagane będzie aneksowanie umowy na realizację zadania publicznego.

40. Nieruchomość niemieszkalna, która zostanie zaadoptowana na cele mieszkaniowe musi otrzymać decyzję o zmianie sposobu użytkowania lokalu.  Jak przyśpieszyć procedury żeby wyrobić się w terminie do 31.07.2023 ?

Ad. 40 Procedury przyspieszonego adaptowania lokali na cele mieszkaniowe zostały ujęte w art. 12B tzw. specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym… Ujęte w ww. przepisach zakresy prac nie wymagają spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503, 1846 i 2185) oraz przepisów techniczno-budowlanych dla tych budynków lub ich części, z wyjątkiem obowiązku zapewnienia spełnienia podstawowych wymagań w zakresie:

 1)  nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;
 2)  bezpieczeństwa pożarowego;
 3)  higieny, zdrowia i środowiska.

Pozostałe aktualności

Skip to content